Olympia. Heraeum columns. Dorothy Burr Thompson Greece 1923

Olympia. Heraeum columns. Dorothy Burr Thompson Greece 1923

Amphiareum. Theatre; chair.  Oropos	 Attica  1924  Dorothy Burr Thompson

Amphiareum. Theatre; chair. Oropos Attica 1924 Dorothy Burr Thompson

Mycenae. Postern Gate. Dorothy Burr Thompson Greece 1924

Mycenae. Postern Gate. Dorothy Burr Thompson Greece 1924

Mycenae. Lion Gate. Dorothy Burr Thompson Greece 1924

Mycenae. Lion Gate. Dorothy Burr Thompson Greece 1924

Argos. Theatre. Dorothy Burr Thompson Greece 1923

Argos. Theatre. Dorothy Burr Thompson Greece 1923

Delphi. Treasury of Athens. 	 Phocis Greece 1923  Dorothy Burr Thompson

Treasury of Athens.

Nemea. Temple of Zeus. Dorothy Burr Thompson Greece 1924.

Temple of Zeus Corinth area Peloponnese Dorothy Burr Thompson Greece

Aegina. Temple. Dorothy Burr Thompson 1924.

Aegina. Temple. Dorothy Burr Thompson 1924.

Tithorea. Women spinning. Creator:	  	Roy C. Flickinger Site:	  	Tithorea Region:	  	Boeotia Country:	  	Greece Date:	  	1923

Tithorea. Women spinning. Creator: Roy C. Flickinger Site: Tithorea Region: Boeotia Country: Greece Date: 1923

Aegina. Temple; east front. Dorothy Burr Thompson 	  1924.

Aegina. Temple; east front. Dorothy Burr Thompson 1924.

Chaironea. Boeotia.Theatre. Dorothy Burr Thompson  	  1923.

Chaironea. Boeotia.Theatre. Dorothy Burr Thompson 1923.

Pinterest
Search