Αφαίρεση με Λάμα υλικών επίχωσης οδοποιίας 3Α
Μέθοδος_Κώνου_Άμμου

Projects, Photos, Pictures, Blue Prints, Photographs

Σφύρα σε μεγάλης σκληρότητας πέτρωμα

50th, Projects, Blue Prints

Εκσκαφή βάσης θεμελίωσης Ανεμογεννήτριας
Φρεζάρισμα ασφάλτου. (Θορυβώδες Βίντεο τεχνικού περιεχομένου μετά περιγραφής)

Φρεζάρισμα ασφάλτου. (Θορυβώδες Βίντεο τεχνικού περιεχομένου μετά περιγραφής)

Υποχώρηση επιχώματος κατόπιν συμπήκνωσης
Δοκιμή συμπήκνωσης με πυρηνική συσκευη μέτρησης- μηχάνημα troxler

Photos, Pictures, Photographs

Τομή εύρεσης πάχους ασφάλτου

Photos, Pictures, Photographs

Διαμόρφωση πρανών

Photos, Pictures, Photographs

Μηκινσιόμετρο

Photos, Pictures, Photographs

Αλυσίδα διάνοιξης καναλιών-χαντακιών.

Photos, Pictures, Photographs

Συμπήκνωση βραχώδους επιχώματος από οδοστρωτήρα Bomag

Photos, Pictures, Photographs

Αντιστήριξη πόδα επιχώματος σε οδοποιία με πέτρα

Photos, Pictures, Photographs

Εκσκαφές, διάνοιξη καναλιών-διάστρωση κάτω στρώσης άμμου για έδραση καλωδίων και συμπήκνωση

Drop, Explore

Αμμοτριβείο

Photos, Pictures, Photographs

Μακάπι-Χαλύβδινο εξάρτημα σφύρας
Pinterest
Search