Maria Papadaki

Maria Papadaki

Maria Papadaki
More ideas from Maria
Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Αποτέλεσμα εικόνας για πλεκτο σαλι

Ερμηνεία για την εμφάνιση τού Μωυσή και τον Ηλία στη Μεταμόρφωση τού Κυρίου και η διαφορά Χρόνου και Αιώνος

The painting is representation of a personal struggle. It was inspired by a sudden moment of how a person felt like time is slipping away and how vulner.

Ο άνθρωπος συνδέει το ορατό με το αόρατο και θεώνεται δια τής Ακτίστου Χάριτος

Ο άνθρωπος συνδέει το ορατό με το αόρατο και θεώνεται δια τής Ακτίστου Χάριτος

Ο άνθρωπος συνδέει το ορατό με το αόρατο και θεώνεται δια τής Ακτίστου Χάριτος

Ο άνθρωπος συνδέει το ορατό με το αόρατο και θεώνεται δια τής Ακτίστου Χάριτος

ÊÁÌÐÁÍÏÔÅ×ÍÉÊÇ/KAMPANOTECHNIKI BOURAS JOHN/ÌÐÏÕÑÁÓ: ÊÁÌÐÁÍÅÓ, ÑÏËÏÃÉÁ, ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ, ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÉ,BELLS, CITY CLOCKS, ECCLESSIASTICAL EQUIPMENT, CHURCH MATERIAL, AUTOMATIONS

ÊÁÌÐÁÍÏÔÅ×ÍÉÊÇ/KAMPANOTECHNIKI BOURAS JOHN/ÌÐÏÕÑÁÓ: ÊÁÌÐÁÍÅÓ, ÑÏËÏÃÉÁ, ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ, ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÉ,BELLS, CITY CLOCKS, ECCLESSIASTICAL EQUIPMENT, CHURCH MATERIAL, AUTOMATIONS