Πολυχρονίδης Δημήτρης

Πολυχρονίδης Δημήτρης

Πολυχρονίδης Δημήτρης
More ideas from Πολυχρονίδης
Get Rid of Ants, Ants, Ants

This is a miracle recipe for getting rid of those pesty ants that come every spring and summer. Mix up the solution, pack cotton balls in a jar cover, and put the solution on and they will be gone.

Hopscotch stencil kit - great for the playground at a local elementary school - simple to do. My friend has used this stencil himself and was able to do it pretty easily with a couple of cans of Krylon marking spray.

Hopscotch can be built and designed differently ( maybe in a triangle form, another in a square, rectangular) with wood with principles of geometry Purpose: Math Gross motor Language Fine motor