Enkelena Aliaj

Enkelena Aliaj

A mother and teacher at the same time who tries to encourage her little son`s development.