. خشت خشت حرمت پنجره ی فولاد است  سنگ های حرمت سنگ صبورند همه...

. خشت خشت حرمت پنجره ی فولاد است سنگ های حرمت سنگ صبورند همه...

السلام علی الشیب الخضیب

السلام علی الشیب الخضیب

السلام علی الشیب الخضیب

السلام علی الشیب الخضیب

السلام علی ساکن کربلاء

السلام علی ساکن کربلاء

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

شیرعرب که لرزه به ارکان کفر زد  کشتی شکست خورده هجران فاطمه ست

شیرعرب که لرزه به ارکان کفر زد کشتی شکست خورده هجران فاطمه ست

دارم امید عاطفتی از جناب دوست...

Wall detail of Iranian mosque. I love to look at Arabic script even though I can't read it;

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست  #اعیاد_مبارک

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست #اعیاد_مبارک

من سجود الحسن شرف تربة الکعبة الشريفة  و العمامة فوق رأسه أبهم التاج الخليفة

من سجود الحسن شرف تربة الکعبة الشريفة و العمامة فوق رأسه أبهم التاج الخليفة

ای مونس شکسته دلان حال ما ببین

ای مونس شکسته دلان حال ما ببین

ای کشته فتاده به هامون حسین من...

ای کشته فتاده به هامون حسین من...

. فانی باقی دیده ای! بی چشم راوی دیده ای! بی دست ساقی دیده ای إنا إلیه راجعون...

. فانی باقی دیده ای! بی چشم راوی دیده ای! بی دست ساقی دیده ای إنا إلیه راجعون...

عاشقانت میفروشند عیش را غم میخرند...

عاشقانت میفروشند عیش را غم میخرند...

. تو قیامتی که قیامت از قد و قامت تو قیامت است چه قیامتی که قیامتش ز قیام آن قد و قامت است دل بی قرار سبوکشان که سریر ملک ملامت است به طراوت است و شکوه و فر که تو را محل اقامت است چه خوش است اگر که سری نهد سوی رهگذار تو یاعلی

. تو قیامتی که قیامت از قد و قامت تو قیامت است چه قیامتی که قیامتش ز قیام آن قد و قامت است دل بی قرار سبوکشان که سریر ملک ملامت است به طراوت است و شکوه و فر که تو را محل اقامت است چه خوش است اگر که سری نهد سوی رهگذار تو یاعلی

او . إلهي ما أقربك مني و أبعدني عنك...

او . إلهي ما أقربك مني و أبعدني عنك...

. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی . . .

. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی . . .

Pinterest
Search