my creations

Fantasy elven Amethyst

Fantasy elven Amethyst

macrame, dragon vein agate

macrame, dragon vein agate

Minimal Macrame Necklace by LettaCreations on Etsy

Minimal Macrame Necklace by LettaCreations on Etsy

macrame earrings by LettaCreations on Etsy

Macrame earrings

macrame earrings by LettaCreations on Etsy

A minimal Macrame jewelry set by LettaCreations on Etsy

A minimal Macrame jewelry set

A minimal Macrame jewelry set by LettaCreations on Etsy

Deep fuchsia tiger eye stone by LettaCreations on Etsy

Deep fuchsia tiger eye stone

Deep fuchsia tiger eye stone by LettaCreations on Etsy

Macrame jewelry set . opalite by LettaCreations on Etsy

Macrame jewelry set . opalite

Macrame jewelry set . opalite by LettaCreations on Etsy

Romance of Rhodonite

India

Pinterest
Αναζήτηση