More ideas from hana
||kim taehyung&min yoongi||

“ 170513 wings tour in hong kong by peis boys。 thank you! ◇ please do not edit, and take out with credit。 ”

||kim taehyung||

V và quá trình biến đổi từ “boy nhà nghèo” đến “boy đại gia”