Αξιολόγηση στο ιατρείο του άλγους από τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα: σπονδυλωτική ριζοπάθεια και άλλοι μη δομικής φύσης μιμητές της.    ...

Αξιολόγηση στο ιατρείο του άλγους από τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα: σπονδυλωτική ριζοπάθεια και άλλοι μη δομικής φύσης μιμητές της. ...

Overhead θέση και Upper Crossed Syndrome

Overhead θέση και Upper Crossed Syndrome

Upper cross syndrome

Identifying Upper Cross Syndrome for Dummies (Part 1

Upper cross syndrome

Trigger Point Therapy - Treating the QL – Niel Asher Healthcare

Trigger Point Therapy - Treating the QL – Niel Asher Healthcare

Breathing and Back Pain - Erik Dalton Blog

Breathing and Back Pain - Erik Dalton Blog

Scoliosis and Massage Therapy - Erik Dalton Blog

Scoliosis and Massage Therapy - Erik Dalton Blog

the psoas muscle and its actions

the psoas muscle and its actions

Continuing to assume an anterior tilt on one side we will almost always want to bring length into the front of the hip and lengthen the hip flexors. This can be anything from a simple lunge to a supta virasana. Feel free to use any other postures that you know put length into these tissues. If the gluteals and lower back are involved then make sure the student isn’t over tightening their buttocks in their up dog or other back bending...

Continuing to assume an anterior tilt on one side we will almost always want to bring length into the front of the hip and lengthen the hip flexors. This can be anything from a simple lunge to a supta virasana. Feel free to use any other postures that you know put length into these tissues. If the gluteals and lower back are involved then make sure the student isn’t over tightening their buttocks in their up dog or other back bending...

Figure 10, Illustration of dermatome pattern

Figure 10, Illustration of dermatome pattern

Pinterest
Αναζήτηση