Περισσότερες ιδέες από το magda

Quartiles are more intuitive than the mean and s.d. for samples from skewed distributions.