Cancel
More information
Αριθμός Εισακτέων 2016
What others are saying

Αριθμός Εισακτέων 2016

Αριθμός Εισακτέων 2016

Discover ideas about Chang'e 3

The site of Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs

Similar ideas

Cancel
More information
Τι γίνεται με την παρουσία Λυκειακών Επιτροπών σε Εξεταστικά χωρίς υποψηφίους 20-05-16 Τι γίνεται με την παρουσία Λυκειακών Επιτροπών σε Εξεταστικά χωρίς υποψηφίους Τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ορισμένα Εξεταστικά Κέντρα δεν θα έχουν υποψηφίους για τα εξεταζόμενα μαθήματα οι αντίστοιχες Λυκειακές Επιτροπές θα πρέπει να παρίστανται στο Εξεταστικό Κέντρο και να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη να παρέχουν τα θέματα των εξετάσεων σε κοντινό Εξεταστικό Κέντρο. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εξεταστικές Επιτροπές. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο τα μέλη των εν λόγω Λυκειακών Επιτροπών μετά την ώρα δυνατής αποχώρησης θα μπορούν να αποχωρούν από το Εξεταστικό Κέντρο αφού μεριμνήσουν για τη διαγραφή των θεμάτων από το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης.To έγγραφοΧαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης Μαθηματικός Εκπαιδευτικοί Επικαιρότητα Πανελλαδικές
Τι γίνεται με την παρουσία Λυκειακών Επιτροπών σε Εξεταστικά χωρίς υποψηφίους  20-05-16 Τι γίνεται με την παρουσία Λυκειακών Επιτροπών σε Εξεταστικά χωρίς υποψηφίους Τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ορισμένα Εξεταστικά Κέντρα δεν θα έχουν υποψηφίους για τα εξεταζόμενα μαθήματα οι αντίστοιχες Λυκειακές Επιτροπές θα πρέπει να παρίστανται στο Εξεταστικό Κέντρο και να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη να παρέχουν τα θέματα των εξετάσεων σε κοντινό…
Cancel
More information
Αριθμός εισακτέων ανά τμήμα, 2016
What others are saying

Αριθμός εισακτέων ανά τμήμα, 2016

Αριθμός εισακτέων ανά τμήμα, 2016
Cancel
More information
08-10-16 Ξεκινούν την Τετάρτη οι μετεγγραφές. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία 08-10-16 Ξεκινούν την Τετάρτη οι μετεγγραφές. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία Από την Τετάρτη και για μια εβδομάδα καλούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή. Το χρονικό διάστημα των αιτήσεων είναι από 12 Οκτωβρίου έως και τις 19 του ίδιου μήνα. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί: είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΜαΐουΙουνίου εκάστου σχολικού έτους Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α και Ομάδας Β είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων Αν οι φοιτητές ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 57 και 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (Α 76)δηλώνοντας: είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Αιτήσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών Σημειώνεται ότι αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραφής μπορεί να υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση στην αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 21 του Ν. 4332/2015 όπως ορίζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Ζ της παρούσης έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016. . Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Αίτηση για μετεγγραφή σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ και ΑΕΑ με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15 % του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2016-2017 ανά Σχολή ή Τμήμα όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστό. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων: α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α 120) τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή στην πλησιέστερη πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα και β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ αριθμ . Φ.151/17897/Β6/2014 (Β 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα ή στην πλησιέστερη στην ανωτέρω πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ Εξαίρεση Μετεγγραφών η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α ). Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα σύμφωνα με βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής: α) Oι φοιτητές στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 ή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής. Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί με εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου(ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α και Ομάδας Β Μαΐου Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή β) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες: (i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού. (ii) Αλλοδαποί Αλλογενείς. (iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί -Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές. (iv) Υπότροφοι Ομογενείς. (ν) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών. Τι χρειάζεστε για είσοδο στο σύστημα Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματοςστο οποίο φοιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων τον οποίον σε περίπτωση που δεν τον έχουν στη διάθεσή τους δύνανται να τον αναζητήσουν στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος στο οποίο φοιτούν στο Λύκειο από το αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι δηλώνετε Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά του στοιχεία στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης κριτήρια για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθεί και τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015 δηλώνει επιπλέον τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) -εφόσον διαθέτει καθώς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών η αίτηση θα απορριφθεί. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται επίσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α 75). Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες. Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια: α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της οικογένειάς του για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5) β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημακαι των μελών της οικογένειάς του για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ(3001 έως 6.000 Ευρώ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4) γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της οικογένειάς του για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3) Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου. Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α έως και γ γίνεται πάντα διαζευκτικώς λαμβάνεται δε κατ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του όπως ορίζεται ανωτέρω το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2015. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής. δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3) ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2) στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1) ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1) η) Ο δικαιούχος να είναι μη αναγνωρισμένο τέκνο τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1) θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. (Μόριο 1) Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά. Στις ως άνω περιπτώσεις μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς τέκνα αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β 358) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως: Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια). Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2015 του ίδιου του φοιτητή και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω και των δύο γονέων εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντος μετεγγραφή η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού. Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση των γονέων του ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος και των γονέων του/συζύγου. Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα. Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α 87) όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Δ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα ανωτέρω μοριοδοτούμενα κριτήρια του Κεφαλαίου Γ της παρούσης. Οι αιτούντες μετεγγραφή ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το αποτέλεσμα της αίτησή στους. Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής οι οποίες ανακοινώνουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε της παρούσης. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των ως άνω Δικαιολογητικών ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής του ο αιτών αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/13 (Α 24). Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του κεφαλαίου Γ της παρούσης εγκυκλίου για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 1.Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς 5.Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014). 6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών: α)Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/α δελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων 7. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. 8. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ αόριστον ποσοστό αναπηρίας από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού Ναυτικού Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς τέκνα αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 51/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ) Κ.Υ.Α όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην Ανωτέρω ΚΥΑ. 11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας : α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α 120) στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 12.Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από τις ασθένειες της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 358): α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική διανοητική ή ψυχική 67% και άνω β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2)Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα. 13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β 358) Κ.Υ.Α παθήσεις α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα 14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ΣΤ.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση αίτηση θεραπείας. Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α ). Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων μετεγγραφής που ισούνται Ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω)η ανωτέρω Επιτροπή μπορεί μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του Κριτηρίου των μορίων εισαγωγής. Ζ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) στην Επιτροπή κατ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ.Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37Μαρούσι(γρ. 0103) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α ). Αίτηση για χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Σημειώνεται ότι η απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ εξαίρεση μετεγγραφών. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατεξαίρεση. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για τη χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραφής. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Η θετική απόφαση της Επιτροπής για τη μετεγγραφή κατ εξαίρεση και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται στο Τμήμα στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ εξαίρεση μετεγγραφής να προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από το Τμήμα προέλευσης. Η εγκύκλιος των μετεγγραφών Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης Μαθηματικός Πανεπιστήμια
08-10-16 Ξεκινούν την Τετάρτη οι μετεγγραφές. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία  08-10-16 Ξεκινούν την Τετάρτη οι μετεγγραφές. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία Από την Τετάρτη και για μια εβδομάδα καλούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή. Το χρονικό διάστημα των αιτήσεων είναι από 12 Οκτωβρίου έως και τις 19 του ίδιου μήνα.  Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι…
Cancel
More information
Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από 1 Ιουνίου Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από 1 Ιουνίου 2016 Υπολογίστε το μισθό σας ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκετε. Το xls που επεξεργάστηκε ο Βασίλης Χουλιάρας είναι χωρισμένο σε καρτέλες και αναφέρεται σε μισθοδοσία παλαιών μονίμων παλαιών μονίμων ΠΜ μονίμων ΠΠΜ νέων μονίμων αορίστου χρόνου κ.λπ. Στις στήλες θα δείτε το βασικό μισθό το ΜΚ τους μήνες τις κρατήσεις τα έτη υπηρεσίας κ.λπ. Ανοίξτε ΕΔΩ την ειδική φόρμα που επεξεργάστηκε ο Βασίλης Χουλιάρας και υπολογίστε τη μισθοδοσία σας όπως αυτή θα διαμορφωθεί από 1 Ιουνίου 2016 http://ift.tt/1XgYr0pΧαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης Μαθηματικός Εκπαιδευτικοί
Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από 1 Ιουνίου  Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από 1 Ιουνίου 2016 Υπολογίστε το μισθό σας ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκετε. Το xls που επεξεργάστηκε ο Βασίλης Χουλιάρας είναι χωρισμένο σε καρτέλες και αναφέρεται σε μισθοδοσία παλαιών μονίμων παλαιών μονίμων ΠΜ μονίμων ΠΠΜ νέων μονίμων αορίστου χρόνου κ.λπ. Στις στήλες θα δείτε το βασικό μισθό το ΜΚ τους μήνες τις κρατήσεις τα έτη υπηρεσίας κ.λπ. Ανοίξτε ΕΔΩ την ειδική φόρμα που…
Cancel
More information
Há muito tempo a Finlândia é reconhecida pela qualidade de sua educação. Mas apesar de sempre figurar no topo dos rankings internacionais, o país passou a repensar seu modelo diante da era digital. Como parte disso, tem focado seus esforços tanto no ensino de habilidades quanto no de matérias. Mas nem todo mundo está feliz - há temores de que as mudanças enfraqueçam o ensino, segundo alguns pedagogos.
Há muito tempo a Finlândia é reconhecida pela qualidade de sua educação. Mas apesar de sempre figurar no topo dos rankings internacionais, o país passou a repensar seu modelo diante da era digital. Como parte disso, tem focado seus esforços tanto no ensino de habilidades quanto no de matérias. Mas nem todo mundo está feliz - há temores de que as mudanças enfraqueçam o ensino, segundo alguns pedagogos.
Cancel
More information
ΓΝΩΜΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: "Αποσιώπηση" της πρωινής προσευχής από το υπουργεί...
ΓΝΩΜΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: "Αποσιώπηση" της πρωινής προσευχής από το υπουργεί...

People also love these ideas

Request cheap write my essay help at whatever time required. Qualified journalists, low costs, opportune conveyance and moment live visit correspondence.

PCS stands for Provincial Civil Services. PCS exam is held for the recruitment of candidates for the civil service posts of that particular state. These posts are .

αλεπού του Ολύμπου: Ξεκίνησε το νέο ΕΣΠΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ !!!

αλεπού του Ολύμπου: Ξεκίνησε το νέο ΕΣΠΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ !!!

Δασκάλα έβαλε μαθητές να ξυλοκοπήσουν 9χρονο συμμαθητή τους!http://ekorinthos.gr/archives/195601

Δασκάλα έβαλε μαθητές να ξυλοκοπήσουν 9χρονο συμμαθητή τους!http://ekorinthos.gr/archives/195601

FoulsCode: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 43ο στη παγκόσμια λίστα κατ...

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 43ο στη παγκόσμια λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων

FoulsCode: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 43ο στη παγκόσμια λίστα κατ...

Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην εκπαίδευση

Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην εκπαίδευση

Από τις 14 έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής και δήλωση... , https://messiniaonline.gr/2018/05/11/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-14-%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-31-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81/

Από τις 14 έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής και δήλωση... , https://messiniaonline.gr/2018/05/11/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-14-%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-31-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ανησυχία για μια νέα γενιά στρατολογημένων μελών του Ισλαμικού Κράτους

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ανησυχία για μια νέα γενιά στρατολογημένων μελών του Ισλαμικού Κράτους

ΓΝΩΜΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις Δομές Εκπαίδε...

ΓΝΩΜΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις Δομές Εκπαίδε...

#здоровье #счастье #счастливыеродители #счастливыеродители@happywisewomanclub -------- Почему мы кричим на детей? Очень часто замечаю, что мамы порой ведут себя очень агрессивно со своими детьми – кричат, швыряют, давят на них... Я ведь тоже, когда очень сильно устаю, начинаю повышать голос на старшую дочь. Это бывает не часто, но все же бывает. Потом на душе становится очень мерзко и приходит раскаяние: «Надо было сдержаться... Ребенок ни в чем не виноват...» Почему мы кричим на детей?…

Sending Your Kids On a Guilt Trip Can Cause Lasting Harm, Study Finds

O první kolo prezidentských voleb je velký zájem i v Bruselu

O první kolo prezidentských voleb je velký zájem i v Bruselu

Top 5 Female Chess Players of All Time

Top 5 Female Chess Players of All Time

αλεπού του Ολύμπου: Συντρόφισσα που έγινες καθηγήτρια Πανεπιστημίου......

αλεπού του Ολύμπου: Συντρόφισσα που έγινες καθηγήτρια Πανεπιστημίου......

Busted!! See What A Teacher Did To Prevent Students From Cheating In An Exam (Photos)

A center teacher in east China has started a civil argument online subsequent to requesting t.

Pinterest
Search
Get ideas and inspiration with a free Pinterest account

Free, unlimited access to ideas

Sign up to see more

OR

By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy
Already a member?
Log in
Pinterest helps you find ideas to try.