Λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αφηγηματικό κείμενο.

Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)

Λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αφηγηματικό κείμενο.

Καρτέλα για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

Καρτέλα για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

Μικρά μαθήματα γραφής - Σύνδεση παραγράφων και προτάσεων

Μικρά μαθήματα γραφής - Σύνδεση παραγράφων και προτάσεων

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.     Για 5 ...

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Για 5 ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πεξίιεςε είλαη έλα ζπλνπηηθό θείκελν ζην νπνίν παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζθνπόο ηεο είλ...

Can we really tolerate a state visit from a US President who TROLLED us after a terror attack?

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙ ΑΠΟΦΕΤΓΩ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Τελ αληηγξαθή απηνύζησλ θξάζεσλ ή πεξηόδσλ ηνπ θεηκέλνπ. Πξέπεη λα ηηο αληηθαζηζηώ κ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙ ΑΠΟΦΕΤΓΩ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Τελ αληηγξαθή απηνύζησλ θξάζεσλ ή πεξηόδσλ ηνπ θεηκέλνπ. Πξέπεη λα ηηο αληηθαζηζηώ κ...

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψης - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΗΜΑ 2o : Έπεηηα γξάθνπκε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδέεο θάζε παξαγξάθνπ, έρνληαο ππόςηλ καο ηνπο πιαγηόηηηινπο ηνπο νπ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΗΜΑ 2o : Έπεηηα γξάθνπκε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδέεο θάζε παξαγξάθνπ, έρνληαο ππόςηλ καο ηνπο πιαγηόηηηινπο ηνπο νπ...

Pinterest
Search