Αρτοσκευάσματα

Collection by Βασω • Last updated 12 weeks ago

Βασω
The lilac bush (Syringa vulgaris) was designated the official state bush of New York state in showy, aromatic blooms in spring; a lilac bush can live for hundreds of years. Lilac Flowers, Beautiful Flowers, Purple Lilac, Syringa Vulgaris, Buy Plants Online, Lilac Bushes, Powdery Mildew, Herbs, Diy

New York State Bush | Lilac

The lilac bush (Syringa vulgaris) was designated the official state bush of New York state in 2006; showy, aromatic blooms in spring; a lilac bush can live for hundreds of years.

  Orthodox Prayers, Byzantine Art, Christianity, Religious Pictures

Προσευχή Υπέρ Υγείας αρρώστου για να την χαρίζει ο Θεός

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τους ασθενούντας αδελφούς ημών επίσκεψαι εν τω ελέει σου. Έκτεινον τον βραχίονά σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ίασαι αυτούς, εξανιστών από κλίνης και αρρωστίας. Επιτίμησον τω πνεύματι της