Περισσότερες ιδέες από το Vicky
preguntar سأل

preguntar سأل

amor (Hubb) حب preocupado (qalq) قلق enfadado (gaaDib) غاضب triste (Haziin) حزين avergonzado (xajlaan) أحرج asustado (xaa'if) خائف amable (safuuq) نوع feliz (sa3iid) سعيد descortés (geir mu'addab) غير مهذب dolor (alam) ألم aburrido (zah2aneh) بالعلل cansado (mut3ab) متعب sensible (hasas) حساس hermoso (gamil) جميل encantado (masruur) مسرور sorprendido (mundahis) مندهش odio (karaahiyya) كراهية

amor (Hubb) حب preocupado (qalq) قلق enfadado (gaaDib) غاضب triste (Haziin) حزين avergonzado (xajlaan) أحرج asustado (xaa'if) خائف amable (safuuq) نوع feliz (sa3iid) سعيد descortés (geir mu'addab) غير مهذب dolor (alam) ألم aburrido (zah2aneh) بالعلل cansado (mut3ab) متعب sensible (hasas) حساس hermoso (gamil) جميل encantado (masruur) مسرور sorprendido (mundahis) مندهش odio (karaahiyya) كراهية

aceptar (qabela) قبل aconsejar (nasaha) نصح permitir (samaha) سمح aparecer (dahara) ظهر llegar (wasala) وصل golpear (daraba) ضرب empezar (bada'a) بدأ atar (rabata) ربط sangrar (nazafa) نزف romper (kasara) كسر quemar (haraqa) حرق calcular (hasaba) حسب llevar (hamala) حمل copiar (nasakha) نسخ cruzar ('abara) عبر cortar (jaraha) جرح bailar (raqasa) رقص repartir (naqala) نقل describir (wasafa) وصف detectar (kashafa) كشف

aceptar (qabela) قبل aconsejar (nasaha) نصح permitir (samaha) سمح aparecer (dahara) ظهر llegar (wasala) وصل golpear (daraba) ضرب empezar (bada'a) بدأ atar (rabata) ربط sangrar (nazafa) نزف romper (kasara) كسر quemar (haraqa) حرق calcular (hasaba) حسب llevar (hamala) حمل copiar (nasakha) نسخ cruzar ('abara) عبر cortar (jaraha) جرح bailar (raqasa) رقص repartir (naqala) نقل describir (wasafa) وصف detectar (kashafa) كشف

Estoy triste (ana hazeena) أنا حزينة Estoy enfadada (ana gadbana) أنا غضبانة Estoy contenta (ana farhana) أنا فرحانة Estoy asustada (ana kha´efa) أنا خايفة Estoy disgustada (ana qarfana) أنا قرفانة Estoy sorprendida (ana mundahesha) أنامندهشة

Estoy triste (ana hazeena) أنا حزينة Estoy enfadada (ana gadbana) أنا غضبانة Estoy contenta (ana farhana) أنا فرحانة Estoy asustada (ana kha´efa) أنا خايفة Estoy disgustada (ana qarfana) أنا قرفانة Estoy sorprendida (ana mundahesha) أنامندهشة

fuerte (qawi) قوي débil (daeef) ضعيف gran (adeem) عظيم valiente (shojaa) شجاع hermoso (jameel) جميل dulce (holo) حلو feo (qabeeh) قبيح alto (taweel) طويل bajo (qaseer) قصير grande (kabeer) كبير pequeño (Sagheer) صغير

fuerte (qawi) قوي débil (daeef) ضعيف gran (adeem) عظيم valiente (shojaa) شجاع hermoso (jameel) جميل dulce (holo) حلو feo (qabeeh) قبيح alto (taweel) طويل bajo (qaseer) قصير grande (kabeer) كبير pequeño (Sagheer) صغير

baño (merhad) مرحاض cama (sareer) سرير dormitorio (ghurfat nawm) غرفة نوم mobiliario (athath) أثاث casa (manzel) منزل cocina (matbath) مطبخ plato (sahn) صحن nevera (thalaza) ثلاجة habitación (ghurfa) غرفة mesa (tawela) طاولة ventana (naafeda) نافذة televisión (telefizion) تلفزيون

baño (merhad) مرحاض cama (sareer) سرير dormitorio (ghurfat nawm) غرفة نوم mobiliario (athath) أثاث casa (manzel) منزل cocina (matbath) مطبخ plato (sahn) صحن nevera (thalaza) ثلاجة habitación (ghurfa) غرفة mesa (tawela) طاولة ventana (naafeda) نافذة televisión (telefizion) تلفزيون

أجزاء من جسم الانسانpie (qadam) قدم rodilla (rukbah) ركبه oreja (audhun) أذن cuello (raqabah) رقبه ceja (hageb) حاجب uña (azafer) أظافر frente (gabha) جبهة labio (shefah) شفاه brazo (dhera') ذراع ojo (a'yn) عين nariz (anf) أنف codo (merfaq) مرفق boca (fam) فم pelo (sha'r) شعر dedos (asabe') أصابع

أجزاء من جسم الانسانpie (qadam) قدم rodilla (rukbah) ركبه oreja (audhun) أذن cuello (raqabah) رقبه ceja (hageb) حاجب uña (azafer) أظافر frente (gabha) جبهة labio (shefah) شفاه brazo (dhera') ذراع ojo (a'yn) عين nariz (anf) أنف codo (merfaq) مرفق boca (fam) فم pelo (sha'r) شعر dedos (asabe') أصابع

8 Maneras de completar tu 'look' con una bufanda o pashmina

8 Maneras de completar tu 'look' con una bufanda o pashmina

How to Easily Make Your Own Scented Candles

How to Easily Make Your Own Scented Candles

How to Easily Make Your Own Scented Candles

How to Easily Make Your Own Scented Candles